Formuła 1
01 lis
-
03 lis
Wydarzenie zakończone
14 lis
-
17 lis
FP3 za
12 Godziny
:
56 Minuty
:
45 Sekundy
WRC
24 paź
-
27 paź
Wydarzenie zakończone
14 lis
-
17 lis
Wydarzenie zakończone
RSMP
04 paź
-
06 paź
Wydarzenie zakończone
MPRC
05 paź
-
06 paź
Wydarzenie zakończone
Zobacz pełną wersję:

Regulamin Konkursu Castrol

akcje
komentarze
Regulamin Konkursu Castrol
20 sie 2012, 11:47

REGULAMIN PEŁNY KONKURSU "CASTROL"organizowanego na stronie internetowej http://www.facebook.com/autoklubplw dniach 20.08.2012-21.08.2012 r.A.Postanowienia ogólne.1)Konkurs Castrol (dalej „Konkurs”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stronie internetowej http://www.facebook.com/autoklubpl przez BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ul.

Jasnogórskiej 1 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia pod numerem KRS: 345546, kapitał zakładowy: 639.875.370 € , NIP: 972-08-65-431, zwana dalej: „Organizatorem”.2)W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów z wyłączeniem:a)pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,b)innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,c)osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.B.Czas trwania Konkursu.Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 20 sierpnia 2012 od godz. 13.30, do 21 sierpnia 2012 do godz. 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).C.Komisja Konkursowa.Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.D.Przebieg Konkursu.1)Celem Konkursu jest wybranie 10 osób, które poprawnie odpowiedzą na pytanie „Kto znalazł się na podium 21. Rajdu Rzeszowskiego Castrol EDGE Fiesta Trophy?” oraz w najciekawszy sposób odpowiedzą na pytanie: „Którą z gwiazd - kierowców zbliżającego się Motorshow Targów Inter Cars cenisz sobie najbardziej i dlaczego?”.2)Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które w Czasie Trwania Konkursu nadeślą odpowiedzi na dwa pytania konkursowe określone pkt 1 na adres mailowy: castrol@komunikado.pl3)Spośród wszystkich osób, które nadeślą zgłoszenia do konkursu, zostanie wybranych 10 laureatów, którzy zostaną nagrodzeni dwudniowymi zaproszeniami na Inter Cars Motor Show.D.Nagrody za udział w Konkursie.1)Nagrody to 10 pojedynczych dwudniowych zaproszeń na Targi Inter Cars Motor Show, które odbędą się w dniach 1-2 września 2012 roku na lotnisku Bemowo w Warszawie.2)Przydzielenie nagród odbędzie się dnia 22 sierpnia 2012 roku w siedzibie Organizatora. Ze wszystkimi laureatami Organizator skontaktuje się elektronicznie za pomocą poczty email.3)Przydzielanie nagród dla Uczestników zostanie przeprowadzone przez Komisję Konkursową4)Wzięcie udziału w konkursie oznacza, iż Uczestnik Plebiscytu wyraża zgodę na opublikowanie swoich personaliów na liście laureatów w sytuacji, gdy stanie się osobą nagrodzoną w Konkursie.5)Pełna lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.autoklub.pl 22 sierpnia 2012.E.Odbiór Nagród.1)O przyznaniu Nagrody Laureaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną za pomocą adresu e-mail podanego w zgłoszeniu.2)Nagrody w postaci zaproszeń na Targi Inter Cars Motor Show zostaną wysłane przesyłką kurierską najpóźniej w terminie do 31 sierpnia.3)Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w pieniądzu.4)Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.5)Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.6)Nie odebranie przyznanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec organizatora.7)Organizator w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.F.Postanowienia końcowe.1)Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby  z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.2)Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu oraz wydania Nagród, jak również do publikowania tych danych i wizerunku Laureatów na stronie www.autoklub.pl. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.3)Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związkuz Konkursem. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 7 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.4)Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.5)Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.6)Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora,a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.7)Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu. 

Następny artykuł
Obniżka cen w sklepie TheSigned

Poprzedni artykuł

Obniżka cen w sklepie TheSigned

Następny artykuł

Zestaw sportowych klocków hamulcowych – tylko 149 zł

Zestaw sportowych klocków hamulcowych – tylko 149 zł
Załaduj komentarze

O tym artykule

Serie Inne